Ons onderwijs

Kinderen zijn nieuwsgierig en leergierig. Ze willen hun omgeving leren kennen en zien in hoeverre ze die kunnen beïnvloeden.

Je goed voelen op school
Kinderen zijn nieuwsgierig en leergierig. Ze willen hun omgeving leren kennen en zien in hoeverre ze die kunnen beïnvloeden. De Lorentzschool wil de kinderen feiten, regels, begrippen en principes bijbrengen, zodat ze de wereld van de taal, het getal, de natuur en de mensen uit heden en verleden beter begrijpen. Om dit te kunnen verwezenlijken, moeten we zorgen dat ze zich goed voelen bij ons op school; daaraan besteden we dan ook veel tijd en aandacht.
 
Sociaal emotionele ontwikkeling
Leerlingen moeten zich geborgen voelen in de groep en anderen diezelfde veiligheid kunnen bieden. In de klas leren de  leerlingen samen met de leerkracht hoe ze met elkaar en elkaars belangen om dienen te gaan. Zijn er conflicten, dan moeten die worden besproken en opgelost. Indien nodig dan worden de ouders hierbij betrokken.
 
Spelend leren in groep 1/2
In de onderbouw zitten kleuters van 4 en 5 jaar bij elkaar in de klas. In de eerste periode van de schooltijd is er vooral sprake van kennismaken. Kennismaken met de leerkracht, andere leerlingen, de materialen, binnen en buiten de klas. Al spelend verwerft het kind zich de kennis en sociale vaardigheden. Middels verschillende activiteiten (klassikaal en individueel) ontwikkelt de leerling zich op de verschillende gebieden.
 
In groep 3 - 8
Vanaf groep 3 wordt er anders gewerkt. Ook de inrichting van het lokaal verschilt met die van de kleuters. Nu heeft iedere leerling een eigen tafel, stoel en materialen. In groep 3 leert de leerling lezen. Dat gebeurt grotendeels klassikaal. Leerlingen die al een beetje kunnen lezen krijgen een gedifferentieerd aanbod. Ook wordt er gestart met het rekenonderwijs. In de hogere groepen komen er ook nieuwe vakken bij.
Te denken valt aan Wereldoriëntatie (vanaf groep 5) en Engels (vanaf groep 7).
 
Plezier in lezen
Leren lezen is vanaf groep 3 de belangrijkste les. Indien het lezen nog niet zo gemakkelijk gaat, krijgen de leerlingen extra ondersteuning. Naast de techniek van het lezen moet de leerling ook begrijpen wat hij of zij leest. Daar gebruiken we specifieke lessen voor. En omdat we plezier in het lezen en liefde voor boeken belangrijk vinden voor elk kind, zijn wij bijzonder gelukkig met onze schitterende bibliotheek.
 
Taal in belangrijk
Taalvaardigheid is van groot belang, daarom besteden wij veel tijd aan de Nederlandse taal. Er zijn immers een groot aantal spelregels om schriftelijke en mondelinge boodschappen over te brengen en de taal in allerlei vormen en situaties te gebruiken. Tijdens de taallessen wordt er ook veel tijd besteed aan de spelling van woorden en werkwoorden. Daarnaast wordt er ook regelmatig aandacht besteed aan spreken en kritisch luisteren.
 
Rekenen hoort erbij
Rekenen is ook erg belangrijk om in onze samenleving te kunnen functioneren. Op school besteden wij aandacht aan alle basisvaardigheden van het rekenen. Denk daarbij aan optellen, aftrekken, delen, vermenigvuldigen, grafieken, tabellen en het gebruik maken van een rekenmachine.
 
Wereldoriëntatie en techniek
Wereldoriëntatie wordt in de groepen 1 - 4 nog niet echt als vak gegeven: de lessen bestaan uit klassengesprekken, uitstapjes en eigen ervaringen. In de groepen 5 t/m 8 maken wij gebruik van methoden voor geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek. 
 
Expressievakken
In de onderbouw zijn de leerlingen de hele dag met expressie bezig: met vertellen, luisteren en voorlezen, met toneelstukjes, poppenkast, knippen, plakken, tekenen, schilderen, scheuren enzovoorts. In de hogere groepen staat er tekenen en handvaardigheid op het rooster. Tijdens deze lessen worden de leerlingen uitgedaagd om met verschillende technieken en materialen hun eigen kunstwerkjes te maken. In de bovenbouw wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van de technieken van echte, oude kunstenaars.
 
Godsdienstonderwijs
In groep 6 krijgen de leerlingen een vorm van godsdienstonderwijs. Als openbare school staan wij geen godsdienst of religie voor. Wel vinden wij het belangrijk dat de leerlingen kennis krijgen van de verschillende godsdiensten. Door deze lessen hopen wij dat onze leerlingen vanuit hun kennis zelfstandig keuzes zullen maken in de benadering van medemensen met een andere opvatting of religie.
 
Actief burgerschap
Op de Lorentzschool geven wij aandacht aan actief burgerschap, opdat onze leerlingen respectvolle, zorgzame en verantwoordelijke burgers worden. Dat zij de democratie onderkennen en daaraan hun bijdrage willen leveren. Op onze school is dit verweven in de omgang met elkaar. Ook de Leidse geschiedenis komt aan de orde: niet alleen rondom 3 oktober, maar bijvoorbeeld ook in het Ot en Sien project van de groepen 8. Daarnaast gaan vele groepen regelmatig naar musea, theatervoorstellingen, het Junior Science Lab en de Hortus.
 
Gymnastiek en sport
Bij de kleuters krijgen de leerlingen twee maal per week een spelles van hun eigen juf of meester. Hiervoor hebben wij 2 speciaal voor de kleuters ingerichte speellokalen. De oudere leerlingen krijgen in de grote, intern gymzaal wekelijks een les van de vakleerkracht. Daarnaast trachten wij nog een extra gymles te geven door de eigen leerkracht.
 
Uw kind online
ICT is als onderdeel van de maatschappij automatisch onderdeel van het onderwijs. De digitale wereld is daarom geïntegreerd in de lessen, omdat we de kinderen met voldoende bagage de wereld in willen sturen.
We hebben karren met chromebooks in gebruik, en werken daarnaast met tablets en touchscreens als schoolbord.